autisme

Síndrome d’Asperger: Què és la Tríade de Wing?

La Síndrome d’Asperger és un tipus de trastorn que es troba inclòs dins la categoria de Trastorns Generalitzats de Desenvolupament (TGD) en el DSM-5. Al seu torn se situa dins dels Trastorns de l’espectre autista (TEA). 

Quina és la prevalença? 

Pel que fa a la prevalença, Ehlers i Gillberg (1993) van estimar una proporció de 36 / 10.000 nens nascuts. És a dir, de cada 10.000 nens, 36 pateixen aquest tipus de trastorn. Quant, a la distribució en relació a el sexe, s’observa una major incidència en nens. 

Quina és l’etiologia? 

L‘etiologia de la Síndrome d’Asperger s’explica per un conjunt de disfuncions multifactorials de el desenvolupament de el sistema nerviós central. 

Quina és la simptomatologia? : La tríada de Wing 

En aquesta síndrome es troben afectades tres àrees, l’anomenada tríada de Wing (González Navarro, 2009): interacció social, comunicació i llenguatge. Cal remarcar que la Síndrome d’Asperger és de naturalesa heterogènia i mostra molta variabilitat simptomàtica. És a dir, el trastorn es sustenta en la varietat dels trets personals de cada individu i de les experiències d’aprenentatge a les quals ha estat exposat. Per tant, dues persones amb aquest mateix trastorn podran mostrar simptomatologies molt diferents, i patrons conductuals molt diferents. 

Àrea social podem destacar que mostren dificultats en les relacions socials i interaccions, seguint a Attwood (2002) “capacitat limitada per mantenir una conversa recíproca i un interès intens en un tema particular“. No té empatia i té dificultats per identificar els seus sentiments tenint reaccions emocionals desproporcionades. A més, l’absència d’expressió facial, una gesticulació limitada i la deficient interpretació de el llenguatge corporal dels altres contribueixen a la dificultat de comunicació. A més tenen incapacitat per ajustar-se a les normes socials, Baró-Cohen (1990) ho va designar com a “ceguesa mental”.

Àrea comunicativa es dóna una disminució en la comunicació verbal i no verbal, utilitzen un llenguatge parlat que pot resultar estrany, “subtilment perfecte“, no té èmfasi resultant monòton i pla. No mostren problemes en fonologia, sintaxi, semàntica i lèxic tenint un extens vocabulari. S’afegeix una dificultat amb conceptes abstractes, ús literal dels significats que senten o llegeixen (Caballero, 2006).

Àrea psicomotora posseeixen una pobra coordinació motriu sobretot en motricitat fina, es parla d’una falta de coordinació entre els membres superiors i inferiors (Hallet et al. 1993), s’observa que alguns caminen sense el balanceig associat dels braços (Gillberg, 1989 ). Presenten al seu torn moviments repetitius i estereotipats. 

Altres característiques destacables del Síndrome d’Asperger són: 

-Afectació de l’àrea imaginativa afectant el joc (joc simbòlic escàs)

Interessos obsessius i estereotipats i de rang restringit

Escassa creativitat

-Preferència per la rutina (no tolera els imprevistos)

-Tendència a ser impulsius davant la realització d’una tasca (Manjiviona i Prior, 1995)

Baixa tolerància a la frustració

-Pobres estratègies d’imitació

-Vulnerabilitat emocional

-Dificultats en habilitats organitzatives i en resolució de problemes.

 

 

Autor: Dr. Jaume Guilera

 

Referències bibliogràfiques:

 

Caballero, R. Síndrome de Asperger. Trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Consejería de educación de la Junta de Andalucía.

Fernández Gallego, M. (2010). El niño con síndrome de asperger. Reflexiones y experiencias innovadoras en el Aula, 26.

Wing, L. (1997). The autistic spectrum. The lancet350(9093), 1761-1766.

Leave a Reply