Ejercicio 3 de Habilidades Sociales : Expresar Quejas

Exercici 3 d’ Habilitats Socials: Expressar Queixes

La interacció entre persones  (expressar queixes, emocions…) és la base de la nostra conducta social com a espècie humana. Com gestionar aquestes interaccions socials dependrà del grau de control de les nostres habilitats socials.  És molt important saber tractar la gent per que aquests no es sentin incòmodes, i a la vegada, saber tractar-nos a nosaltres mateixos per sentir-nos satisfets amb nosaltres

La forma més ràpida i efectiva per solucionar un problema és explicant què ens succeeix, per què estem enfadats, què ens passa, amb qui estem enfadats… És a dir, que aquelles persones amb la qual esteu disgustats ho sàpiguen. Encara així, en moltes situacions costa fer-ho. Si ens molesta alguna actitud o conducta d’algú hem de dir-li-ho, en cas contrari, aquesta persona mai sabrà què et molesta i per tant, mai farà gens per modificar-ho.

En definitiva, és molt important i altament recomanable expressar les nostres queixes d’una manera positiva i amb ànim d’arribar a bon port. No és el mateix, queixar-se per queixar-se, que queixar-se per canviar i modificar les coses per aconseguir millorar la situació. Per tant, és imprescindible donar a conèixer les nostres queixes com una manera de millorar les coses, no per ferir o fer sentir malament als altres.

Algunes recomanacions o tips per expressar una queixa

  • Determinar simereix la pena.
  • Començar y acabar en un to positiu.
  • Expressar els nostres sentiments “no m’agrada…”, “m’incomoda…”, “em molesta…”.
  • Ser el més breu
  • Criticar la conductaque ens molesta, no la persona que la fa.
  • Fer-ho a soles i en persona, no en grup quan hi ha altres persones al teu voltant.
  • Demanar un canvi específic.
  • Escoltar el punto de vista extern.

Ara és el teu torn…

Exercici: Realitzar un autoregistre de aquelles situacions en què em vaig queixar, anotant:

Amb qui i on?

Emoció sentida

Emoció en  

l’altre Persona

Què podria

haver millorat?

Queixa1        
Queixa2        
Queixa3        
Queixa4        
Queixa5        

Leave a Reply