colobri.2.

Quins són els fonaments per a una bona comprensió lectora?

La comprensió de la lectura porta implícit el desenvolupament d’una sèrie de capacitats i execució de processos, que, en la mesura que estiguin sòlidament adquirits facilitaran la seva correcta integració, traduint-se en una bona comprensió lectora.

“Sin una construcción mínima del modelo mental, el lector no comprende adecuadamente el texto, aún cuando haya construido una representación proposicional adecuada del mismo” (Kintsch, 1998)

Es requereix un bon domini del lèxic i la sintaxi per parlar d’una correcta descodificació del text. El procés de descodificació d’un text és un requisit bàsic i indispensable; però al seu torn insuficient. Per a una correcta comprensió lectora, és necessari descodificar ben el contingut del text i la seva vegada, entendre-ho; és a dir, assimilar la informació expressada en el text, mitjançant representacions abstractes de llocs, accions i personatges que, una vegada integrats, constitueixen històries o informació significativa.

Els processos perceptius són molt importants per als processos de input. La via d’entrada de la informació es produeix mitjançant la percepció. Atès que parlem de lectura, aquestes seran les vies visuals; i les vies tàctils per a persones cegues.
Una primera aproximació podria fer-se atenent a processos psicològics-cognitius i processos motivacionals-afectius.

Quins són els processos psicològics bàsics implicats en la comprensió lectora d’un text?

  • Atenció selectiva: permet un control de l’atenció, evitant elements distractors.
  • Procés d’anàlisi seqüencial de la informació: implica donar continuïtat als continguts.
  • Procés de síntesi: anem recuperant la informació, mitjançant inferències amb la finalitat de relacionar continguts.
  • Memòria de treball: ens permet retenir breument la informació necessària per poder donar linealitat a la lectura. També anomenats mecanismes d’estructura local.
  • Memòria a llarg termini: en ella es contrasta la informació del que estem llegint amb aquella que ja disposem, derivant en la consolidació de nous aprenentatges. També anomenats mecanismes d’estructura global.

Quins són els processos psicològics cognitiu-lingüístics implicats en la comprensió lectora d’un text?

Inclouen:

  • Lèxic(reconeixement de les paraules)
  • Sintaxis(funció de cada paraula)
  • Interpretació o comprensió,que seria l’objectiu final de la lectura.

Hem d’entendre aquests processos com un mecanisme que funciona de manera conjunta y en el que se da una interacció continua durant la lectura.

Referències bibliogràfiques:

Comprensión lectora y procesos psicológicos. (s.d.). Recupera’t 6 abril 2016, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272005000100007

Alonso Tapia, J. (2005). Claves para la enseñanza de la comprensión lectora. Revista de Educación. MEC. Número Extraordinario, 63-93.

Leave a Reply