AUTISMO Y COMPRENSIÓN LECTORA

Comprensió Lectora i Autisme

Comprensió Lectora i Autisme

Tenen els nens amb autisme més dificultats de comprensió lectora?

En el metaanàlisis de Brown, Oram-Cardy & Johnson (2013), es van revisar 36 estudis on s’intentava determinar quines habilitats prediuen el grau de comprensió lectora de persones amb autisme versus a persones sense autisme.

La primera conclusió de l’estudi va ser que els autistes tendeixen a tenir una pitjor comprensió lectora si es compara amb persones sense autisme. L’error estàndard de la mitjana per la comprensió lectora va ser g = -0.7 S.D.

Tot i així, és important tenir en compte que l’autisme per si sol no és un factor determinant per preveure dèficits de comprensió lectora. Així mateix, el factor que millor prediu aquests dèficits en la persona autista és el grau de desenvolupament del llenguatge.

D’aquesta manera, els factors que determinen les dificultats en la comprensió lectora són principalment el coneixement semàntic, i en segon lloc, les habilitats de descodificació (Brown et al., 2013).

També s’ha trobat que la capacitat de coneixement semàntic de persones amb autisme varia en funció del grau de dificultat de la semàntica de la frase.

En aquesta línia, quan s’utilitza l’adjectiu “algun” en frases simples, els nens amb Asperger (TEA d’alt funcionament) demostren el mateix coneixement semàntic que el grup control. No obstant, en frases més complexes en les que s’utilitza conjuncions com “cada” i “o”, els nens amb Asperger presenten més dificultats de comprensió (Su & Su, 2015).

Com ajudar a millorar la comprensió lectora del nen amb autisme?

En l’estudi de Brow et al. (2013) es van comparar tres estratègies educatives amb la finalitat de facilitar la comprensió lectora. D’aquesta manera s’intentava establir quina era l’estratègia més eficient per un programa de millora de la comprensió lectora en estudiants amb autisme.

Segons els autors, un dels principals problemes que presentaven els estudiants amb autisme era que tot i tenir una bona capacitat de descodificació, tenien una baixa comprensió lectora.

Els resultats van mostrar que la millor estratègia per ajudar a millorar la comprensió lectora va ser la necessitat de resoldre anàfores mitjançant la identificació d’informació rellevant. Però per l’altre banda, les estratègies: llegir les preguntes abans de llegir el text i completar espais buits de frases del mateix text, van resultar ser poc eficaces.

Referències bibliogràfiques

Brown, H. M., Oram-Cardy, J., & Johnson, A. (2013). A meta-analysis of the reading comprehension skills of individuals on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(4), 932–955. doi:10.1007/s10803-012-1638-1

O’Connor, I. M., & Klein, P. D. (2004). Exploration of strategies for facilitating the reading comprehension of high-functioning students with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 115–127.

Su, Y. E., & Su, L.-Y. (2015). Interpretation of Logical Words in Mandarin-Speaking Children with Autism Spectrum Disorders: Uncovering Knowledge of Semantics and Pragmatics. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi:10.1007/s10803-014-2350-0

Leave a Reply