Condicionamiento clásico de Pavlov

Coneixement del món i procés de descodificació: Són els únics aspectes claus de la comprensió lectora?

Coneixement del món i procés de descodificació

Coneixement del món i procés de descodificació: Són els únics aspectes claus de la comprensió lectora?

La comprensió lectora és un procés dinàmic en el qual els alumnes integren el seu coneixement del món previ, amb la informació que llegeixen del text per a entendre’l i per a construir nous coneixements.

Per una banda, és necessari un bon procés de descodificació, és a dir, de lectura. Quan el lector és capaç d’extreure el significat que un text li proporciona, vol dir que entén aquest escrit. D’aquesta manera es demostra que el sentit d’aquest text està en les paraules i frases que el formen. Si un estudiant llegeix bé, és a dir, si descodifica bé el text, voldrà dir que entendrà bé el seu significat.

Per altre banda, en el procés de comprensió lectora no només influeix la capacitat de descodificació a l’hora d’entendre un text, sinó que els lectors fan servir el coneixement del món previ que tenen. És a dir, utilitzen aquella informació prèvia obtinguda mitjançant l’experiència, de manera que interactuï amb el text i construeixi un significat hol·lístic. Són els lectors els que formen el significat, mitjançant la integració de la nova informació llegida amb la ja emmagatzemada. El lector pot decidir si modificar-la i adaptar-la a la nova informació llegida o mantenir, ampliar o perfeccionar el coneixement del món previ que ja es tenia en un principi. La nova informació s’assimila i es reté millor quan s’integra amb el coneixement obtingut anteriorment o amb les representacions existents.

Quan un lector competent s’adona que no entén el que està llegint, sap el que cal fer: dedicar més temps a la lectura, o estar disposat a tornar al text per solucionar qualsevol dificultat de comprensió. Per tant, és molt important ser conscients de les nostres mancances i dificultats per tal de poder abordar-les i millorar-les. És molt important també de cara a poder comprendre el text correctament, decidir què és important en una lectura, és a dir, saber identificar el contingut clau del text. De la mateixa manera, és molt important fer inferències, és a dir, ser capaços d’entendre algun aspecte concret del text a partir del significat de la resta, fent ús del context i del coneixement del món previ. Durant el procés de lectura de qualsevol text, contínuament es formulen hipòtesi sobre el què passarà a continuació o a com es desenvoluparà el contingut del text. A mesura que avancem en la lectura, es van ratificant aquestes hipòtesis, de manera que es comprova si el pronòstic que s’ha fet és encertat o no.

Tots aquests aspectes mencionats fins ara: coneixement del món previ, descodificació, contingut clau, inferències, hipòtesis… són aspectes essencials per a la comprensió lectora. Quan, per la raó que sigui, tenim dificultats en la comprensió lectora aquests aspectes mencionats serien objectius claus a treballar per tal de millorar la competència lectora. A més a més i tal i com apuntàvem al principi, no només és important poder llegir un text, és a dir, descodificar-lo correctament, sinó que són necessaris molts altres factors com per exemple el coneixement del món previ que es tingui per tal de que el contingut del text que estiguem llegint tingui una aportació personal al nostre bagatge individual.

Referencies bibliogràfiques:

Dubois, M. E. (1991). El proceso de la lectura: de la teoría a la práctica. Buenos Aires: Aique.

Solé, I. (1994). Estrategias de Lectura. Barcelona: Grao.

Leave a Reply